We zetten ons in voor het Tegels dialect, behoud van de karakteristieke gebouwen en lokale natuur. De Heem heeft ten doel: de kennis van- en de belangstelling voor het eigen heem (lees Tegelen en Steyl) te bevorderen en te streven naar het behoud, herstel en bescherming van die waardevolle cultuurelementen, die eigen zijn aan het heem. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

– Onderzoek van bronnen en literatuur in openbare en particuliere archieven, bibliotheken en verzamelingen.

– Het behouden van het dialect en het verzamelen van gedichten en – verhalen en het bevorderen van het Tegels dialect in woord en taal.

– Het verrichten van of het meewerken aan het oudheidkundig bodemonderzoek onder deskundige leiding.

– Het verwerven, inrichten, beheren en exploiteren van een ruimte voor het realiseren van taken, die voortvloeien uit de doelstelling.

– Het verzamelen van streekeigen voorwerpen en vastleggen van gebruiken van geschiedkundige waarde.

– Het houden van tentoonstellingen, lezingen, cursussen en excursies.

– Het publiceren van bevindingen der leden en het op schrift stellen van een heemkundig verslag per jaar en het mogelijk uitgeven hiervan.

– Het vastleggen van opmerkelijke zaken. Het kopen van heemkundige literatuur en het beheer hiervan via een uitleenbibliotheek.

– Streven naar het behoud van de natuurlijke omgeving, gebouwen, kunst, landschappen met name in Tegelen en omgeving.

– De vorming van werkgroepen en commissies ter behartiging van bovengenoemde taken.

– De samenwerking met instellingen, stichtingen en verenigingen, welke dezelfde doelstelling nastreven.