1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen de Heemkundige Kring Tegelen en haar afnemers.
 2. Rekeningen dienen binnen de op de factuur vermelde termijn te worden voldaan.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het totaal nog verschuldigde bedrag in zijn geheel opvorderbaar. Alle kosten van de incasso, gerechtelijk en buitengerechtelijk, komen ten laste van de koper; bovendien wordt 1,25% rente per maand (of een gedeelte daarvan) in rekening gebracht over het gehele achterstallige bedrag, zulks tot de dag van volledige kwijting. Indien de vordering uit handen gegeven dient te worden, zijn 15% buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De eigendom van de verkochte goederen gaat pas over op de afnemer, doordat en zodra door de afnemer de koopprijs, renten en kosten volledig aan ons zijn voldaan.
 4. Wij zijn gerechtigd verzend-, administratie- en eventueel bestelkosten afzonderlijk in rekening te brengen.
 5. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft.
 6. Annulering van bestellingen is niet mogelijk, slechts in geval van een misdruk wordt teruggave, mits binnen de door de uitgever gestelde termijn, geaccepteerd.
 7. Reclames worden slechts in behandeling genomen indien en voorzover deze uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst der goederen of indien dat eerder valt, de rekeningdatum, te onzer kennis zijn gebracht en wij in de gelegenheid zijn gesteld een en ander te controleren.
 8. Het is niet mogelijk rekeningoverzichten over reeds afgerekende aankopen te verstrekken. Het is dus voor de koper noodzakelijk de rekeningen langere tijd te bewaren (bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus).
 9. De zichttermijn van op zicht gegeven boeken bedraagt ten hoogste 30 dagen. Na deze termijn wordt het geleverde geacht te zijn behouden en als normale verkoop in rekening gebracht. De honorering van zichtbestellingen is ter beoordeling van de Heemkundige Kring Tegelen.
 10. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen (bijvoorbeeld bij aangetekende verzending) reizen de goederen voor rekening van de afnemer.
 11. Wij zijn gerechtigd een volledige of een minimum vooruitbetaling te vragen bij bestelling of reservering.
 12. Afwijkingen van voormelde voorwaarden gelden uitsluitend indien zij tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
 13. Doordat een afnemer bestelt, reserveert of contant dan wel op rekening koopt, geeft hij te kennen dat deze voorwaarden hem bekend zijn en dat hij daarmee genoegen neemt.
 14. Alle geschillen in verband met of als uitvloeisel van een gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Roermond.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie