Het bestuur van de Heemkundige Kring Tegelen heeft een brief aan Staatsbosbeheer gestuurd met het verzoek om actie te ondernemen tegen de verschraling van de natuurwaarden in het gebied van de Snelle Sprong. Staatsbosbeheer is eigenaar van een groot gedeelte van de gronden.

Door de combinatie van een nieuwe sluis én dammenbouw van bevers is het waterpeil in het gebied flink verhoogd. Een aantal plant- en diersoorten die in het gebied voorkwamen (en zelfs zeer uniek zijn voor Nederland) wordt daardoor verdrongen. Het resultaat is dat het landschap haar unieke karakter verliest én meer gaat lijken op de vele andere landschappen die we in Nederland hebben. Het bestuur van de Heem heeft duidelijkheid gevraagd over de actie die Staatsbosbeheer gaat nemen.

Lees hieronder de brief zoals deze verstuurd is.

 

Tegelen, 8 oktober 2023

Aan: Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

 

Betreft: grote zorgen natuurwaarden gebied Snelle Sprong Tegelen

 

Geachte directie van Staatsbosbeheer,

Als historische vereniging zetten we ons in voor het behoud van de karakteristieke gebouwen, lokale natuur en ons Tegels dialect. Meer informatie over onze activiteiten vindt u op onze website (www.hktegelen.nl). Het is bij ons en veel van onze leden bekend dat de kwelzone en de bronbeekjes in het gebied van de Snelle Sprong een grote biodiversiteitswaarde hebben vanwege het zeer bijzondere biotoop ter plaatse. Een biotooptype dat echt zeldzaam is en bescherming behoeft.

Al enkele jaren krijgen we vragen van leden over wat er aan de hand is met natuurgebied de Snelle Sprong in Tegelen. Veel Tegelenaren kennen dit gebied goed en wandelen er veel. Ze zien de natuur in snel tempo veranderen. Het valt steeds meer mensen op dat er veel bomen doodgaan. Ook valt het op dat er veel meer water te zien is dan 5 jaar geleden.

Deze toename van water heeft twee redenen. Ten eerste de nieuw sluis voor de Tegelse Broeklossing, die veel meer water vasthoudt dan voorheen. Ten tweede zorgen de laatste jaren bevers, door hun niet nalatende dammenbouw, jaarrond voor erg hoge waterstanden.

Door de toename van water is het totale areaal aan stromende ondiepe bronbeekjes drastisch verminderd en het oppervlak aan stilstaand water in poelen is navenant groter geworden. We lezen in diverse Flora’s dat dit gebied in Tegelen en Belfeld bekend was door het voorkomen van Gladde Zegge (Carex laevigata) en Paarbladig Goudveil (Chrysosplenium oppositifolium). In de Nationale databank flora en fauna staan massale voorkomens van de laatste soort gemeld. Doordat het gebied nu onder water staat, worden deze en andere soorten verdrongen. Ook vele bomen, met name de eiken, kunnen niet tegen de verhoogde waterstand. Dit heeft ook gevolgen voor onze fauna: diverse libelsoorten laten zich minder of niet meer zien.

Door leden van onze vereniging zijn deze signalen al diverse keren doorgegeven aan uw medewerkers. Dit heeft echter nog niet geleid tot een oplossing voor de problemen. Zonder drastisch ingrijpen zal het bijzondere karakter van de Snelle Sprong veranderen in een heel algemeen biotooptype: moeras met veel riet en wilgenstruweel, waarvan we in Nederland al heel erg veel hectares hebben.

We zijn ons terdege bewust van de maatschappelijke gevoeligheid die er bestaat ten opzichte van het beverbeheer. Hier achter verschuilen doet echter geen recht aan de bijzondere natuurkwaliteit van de Snelle Sprong. Van de Faunabeheereenheid Limburg is vernomen dat de Provincie vanaf november 2017 al beverontheffingen klaar heeft liggen, die kunnen worden ingezet als een van de (met name genoemde) belangen worden geschaad. Een van die belangen is het natuurbelang.

U bent eigenaar en beheerder van dit gebied. Daarbij hoort dat u zorg dient te dragen voor ons lokale groene erfgoed. Wij vernemen graag van u wat u gaat doen om het hierboven geschetste probleem aan te pakken. Enige haast is er wel bij: de zaadbank ter plekke behoudt niet eeuwig zijn kiemkracht.

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van de Heemkundige Kring Tegelen

John Raijer

Secretaris

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie