Het was een bekende en ook markante woning in Tegelen, die bekend staat onder de naam het huis Croonen. Zeker zoals het er heeft uitgezien vóór 1926/1927 toen ’t Aad hoés Croëne gesloopt werd in verband met de verbreding van de Grotestraat en 10 meter naar het noorden een nieuwe huis voor het gezin werd gebouwd.

Onderstaande artikel van de hand van ons lid Hans Bos verscheen in het ‘Limburgs tijdschrift voor genealogie’, jaargang 49, nr. 3. Een PDF-versie van het artikel is hier te bekijken. Het artikel mogen we plaatsen met instemming van de redactie van het tijdschrift. Het volledige tijdschrift is te bestellen bij het bureau LGOG voor € 7,50 (excl. verzendkosten): info@lgog.nl

Sjeng Stoffels vertelt erover in zijn boekje Ich kên mich nag good herinnere1 uit 1976. Hij meldde dat het vroeger, behalve een café en winkel, ook een sigarenfabriekje was. Op pagina 64 plaatste hij ook een mooie foto van het pand waarop onder andere is te zien Hèn Croëne , bijgenaamd: ’t Buërke (Hendrik Hubert Croonen, geboren 28 januari 1874 in Tegelen en overleden op 20 april 1923 in Venlo). Zie foto 1.

Op de vraag van Huub Croonen, samen met Henk één van de bekende tweelingen in Tegelen, wanneer het gebouw is gesticht, ben ik op zoek gegaan naar de geschiedenis van het pand.

Een prachtig hulpmiddel bij dit onderzoek blijken de kadastrale gegevens, met als mooi uitgangspunt de site van de werkgroep Aezel (afkorting van: Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen). Op deze site, aezel.eu, zijn onder andere (onder kopje Geografie) de eerste kadasterkaarten en de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) uitgebreid en gebruikersvriendelijk te onderzoeken. Het betreft de periode 1832-1844 waarin de kaarten en de OAT’s tot stand zijn gekomen. De Belgische Opstand heeft hier voor enige vertraging in de reorganisatie van het kadaster in Nederlands Limburg gezorgd. Het logische vervolg op deze momentopname rond het onroerend goed zal natuurlijk de koppeling zijn aan de Perceelsgewijze Kadastrale Leggers (PKL) waarin per (mede-)eigenaar alle eigendommen worden vastgelegd. Iedereen kreeg per gemeente één (artikel-)nummer toegewezen en op die legger werd ook aangegeven van wie het goed afkomstig was en naar wie het daarna is getransporteerd. Zo bereik je een soort levensloop van het onroerend goed. Op de kaart in de Aezel-site is het huis te vinden op sec B-354, groot 110 m2, eigendom van de erfgenamen van Pieter Peters, landbouwer van beroep.

De erfgenamen Pieter Peters hebben onder artikelnummer 138 een PKL waarop onder volgnummer 7 het huis staat vermeld, welke na splitsing en bijbouw wordt vernummerd tot sectie B-569.2 Daarna werd het getransporteerd naar PKL art.nr. 626 (zie verderop). In de kop van de PKL worden de erfgenamen in 1863 omschreven als zijnde: Johannes en Sophia Peters te Tegelen, erfgenamen van Wilhelmina Peters.

Deze familie Pieter Peters bleek te bestaan uit het volgende gezin:
I. Petrus Peters, ged. Tegelen 22 maart 1749, dagloner, akkerman 1824, overl. aldaar 24 mei 1831, zoon van Gerardus Peters en Wilhelmina Peters; tr. Tegelen 3 juni 1783 Joanna Sijben, ged. Maasbree 13 nov. 1755, overl. Tegelen 12 mei 1824, dochter van Joannes Sijben en Sophia van Renssen.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Petrus Peeters, ged. Tegelen 18 aug. 1784 {peetouders: Gerardus Peters, Sophia van Rensen}, jong overl. voor 27 juni 1786.
 2. Joannes Peeters, ged. Tegelen 27 juni 1786 {peetouders: Gerardus Peeters, Sophia van Rensen}, landbouwer, overl. aldaar 5 sept. 1863.
 3. Wilhelmina Peters, ged. Tegelen 3 maart 1789 {peetouders: Antonius van Rensen, Maria Peters}, overl. aldaar 11 aug. 1861.
 4. Gerardus Ignatius Peters, ged. Tegelen 31 juli 1791 {peetouders: Joannes Peters, Anna Sijben}, dagloner, overl. aldaar 21 okt. 1810.
 5. Anna Sophia Peters, ged. Tegelen 17 juli 1794 {peetouders: Lambertus Denesen, Petronilla Peters}, overl. aldaar 15 april 1871.
 6. Leonardus Peters, ged. Tegelen 12 okt. 1797 {peetouders: Mathias Denesen namens Joannes Sijben, Margaretha Peters}, dagloner, overl. aldaar 5 mei 1817.

Het gezin was ook te vinden op de volkstellingslijst van 18013. Pieter werd onder nr. 96 genoemd als dagloner en zijn vrouw Johanna Sijben als nr. 97. Hun dan nog levende vijf kinderen worden ook geteld: Joannes, Willemina, Sofia, Gerardus en Johanna (moet Leonardus zijn, foutje van de volksteller).
Op de lijst van bewoners van Tegelen in 1812, zoals vermeld in De Geschiedenis van Tegelen4 van pastoor Driessen, woonde Peter Peeters twee deuren verder dan pastoor Freybeuter, dus is aan te nemen dat hij toen ook vlak bij de kerk woonde.

Als Peter Peeters (I) in 1831 overlijdt werd door zijn drie nog in leven zijnde kinderen in de successieaangifte aangegeven dat hij het volgend onroerend goed bezat in Tegelen:
sectie A-570, een stuk weiland groot 7 roeden en 60 ellen (= 7 are 60 centiare), aan de Maas;
sectie A-625, een stuk akkerland groot 13 roeden (= 13 are) aan de Hoogstraat;
sectie A-768 twee stukken akkerland beiden groot 19 roeden en 80 ellen (= 10 are 80 ca);
sectie B-113 een huis groot 60 ellen (60 ca);
sectie B-114 een tuin groot 1 roede en 70 ellen (1 are 70 ca);
sectie B-117 een stuk grasgewas groot 7 roeden en 70 ellen (7 are 70 ca);
sectie B-118 een tuin groot 8 roeden en 90 ellen (8 are 90 ca);
sectie B-262 dennen groot 32 roeden en 10 ellen (32 are 10 ca), en
sectie B-263 kreupelhout groot 8 roeden en 70 ellen (8 are 70  ca).

Detail uit de oudste kadastrale minuutkaart van Tegelen uit 1842 met het Huis Croonen links in het zwarte kader

Daarnaast waren er nog vier percelen in Maasbree in eigendom. Waarschijnlijk waren deze afkomstig van zijn vrouw Johanna Sijben, die immers geboortig was van Maasbree.

Omdat géén der kinderen trouwde en Sophia de langstlevende was, kreeg zij in 1863 na het overlijden van haar broer Joannes, alle onroerende goederen op haar naam. Zij heeft als PKL art.nr. 626 (zie foto 3). Daaronder ook het huis dat was vernummerd van B-113 naar B-354 en daarna B-569. Sophia moet een diepgelovige vrouw zijn geweest want zij droeg na haar overlijden op 15 april 1871  haar hele bezit over aan de Kerk.
Op 7 november 1871 stellen Jan Hendrik Heines, koperslager en Willem van Leipsig, tabaksfabrikant, als voorzitter en penningmeester van de Roomsch Catholieke Kerkfabriek van Tegelen (het kerkbestuur) de successieaangifte van Sophia op als enige erfgenamen. Zo wordt het toekomstige Croëne hoés bezit van de Kerk.

Het gezin stamt, voor zover na te gaan ,af van het echtpaar Petrus Dierix en Petronella Janssen (alias Peterken aen de Mert of Engels). 5 Hun kinderen krijgen als achternaam Peters, een patroniem naar de voornaam van hun vader. Hun jongste zoon Gerardus Dierix (alias Peters) ged. Tegelen 2 juni 1714, overl. aldaar 5 nov. 1789; tr. Tegelen 28 juli 1743 Wilhelmina Peters, ged. Tegelen 9 nov. 1719, dochter van Joannes Peters en Maria Hendrix, uit een andere Tegelse familie. Zij krijgen vijf dochters en drie zonen. De oudste zoon, Petrus Peters, zagen we in 1783 trouwen met Joanna Sijben.

 

Fragmentgenealogie Dierix/Peters:

I. Petrus Dierix, ged. circa 1676 (geschat), waarschijnlijk overl. voor 5 febr. 1731; tr. Tegelen 1 november 1701 (getuige(n): Johan Janssen, Hilliken Janssen en Gerhardt op den Drumpselt) met Petronilla (Peterken) Janssen alias Engels, geb. circa 1676 (geschat), overl. na 10 febr. 1729.

Blijkens de geboorte van hun oudste kind in 1703 woonde het gezin in Tegelen aan de markt.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Dierix (alias Peters), geb. Tegelen aen de Mert, ged. Tegelen 17 maart 1703 (peetouders: Thiess van Lom avunculus (oom) van Petronilla en Kerstien Cremers), overl. Bracht (D) 24 september 1774, tr. Tegelen 20 april 1728 (get.: Leonardus van Dijck en Joanna Peters) met Mathias aen gen Dijck, ged. Tegelen 24 februari 1702 (getuige(n): Joannes Hendrix zoon van Hendrick aen gen Eijndt en Christina Hendrix), overl. Bracht (D) 3 januari 1772, zoon van Gerardus aen gen Dijck en Ida op gen Riet (alias Stevens alias Dings). Uit het huwelijk Aen gen Dijck-Dierix (alias Peters) zes kinderen ged. te Tegelen.
 2. Johanna Dierix, ged. Tegelen 12 juli 1705 (peetouders: Mathias Dierix en Christina Amm), overl. na 5 febr. 1731.
 3. Joannes Diericks, ged. Tegelen 19 oktober 1707 (peetouders: Joannes Janssen en Margarita Cruijsbergh), verm. jong overleden.
 4. Petrus Diericks, ged. Tegelen 15 november 1709 (peetouders: Petrus Engels en Helena Hermans), overl. voor 5 okt. 1731.
 5. Petrus Dierix, ged. Tegelen 5 oktober 1711 (peetouders: Gerardus Schaffels en Maria Catharina Keuth), overl. na 7 dec. 1735.
 6. Gerardus Dierix, ged. Tegelen 2 juni 1714 (peetouders: Jan Hendrix en Helena Janssen), volgt II.

II. Gerardus Dierix (alias Peters), ged. Tegelen 2 juni 1714 te Tegelen, akkerman, 6 overl. aldaar 5 nov. 1789, tr. Tegelen 28 juli 1743 (get.: Petrus Peters en Gertrudis Peters) Wilhelmina Peters, ged. Tegelen 9 november 1719, verm. overl. voor 1 maart 1789, dochter van Joannes Peters en Maria Lenarts.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Peters, ged. Tegelen 13 augustus 1744 (peetouders: Joannes Peters en Petronella Janssen), landbouwster, dagloonster 1813, overl. Tegelen 7 februari 1813 (als Marie Catharine!); tr. Tegelen 17 mei 1772 (get.: Mathias Denissen en Petronella Peters) Lambertus Denissen, ged. Tegelen 29 juli 1743, landbouwer, overl. aldaar 12 juni 1815, zoon van Petrus Denissen(op de Haandert) en Petronella Peters. Uit het huwelijk Denissen-Peters drie kinderen ged. te Tegelen.
 2. Petronella Peters, ged. Tegelen 17 november 1746 (peetouders: Petrus Peters en Margarita Peters), jong overl. voor 11 dec. 1751.
 3. Petrus Peters, ged. Tegelen 22 maart 1749 (peetouders: Wilhelmus Mingels en Joanna Peters), (zie pagina 1 hiervoor).
 4. Petronella Peters, ged.Tegelen 11 december 1751 (peetouders: Leonardus Peters en Margaretha van Dijck), dagloonsters 1813, overl. aldaar 3 september 1813, tr. Tegelen4 mei 1784 (getuige(n): Arnoldus Hoeven en Catharina Peters) Wilhelmus Hoeven, ged. Tegelen 30 september 1750, akkerman in 1829, overl. aldaar 4 november 1829, zoon van Gerardus Hoeven (Hovens) en Theodora Litgens. Uit het huwelijk Hoeven-Peters vier kinderen ged. te Tegelen.
 5. Joannes (Jan) Peters, ged. Tegelen 19 april 1754 (peetouders: Wilhelmus Franssen en Gertrudis Peters), overl. aldaar 29 december 1844 (als Peeters), tr. 1e Tegelen 8 mei 1781 (get.: Petrus Peters en Margarita van den Broeck) Maria van den Broeck, ged. Tegelen 12 mei 1753, overl. aldaar 28 oktober 1789, dochter van Antonius van den Broeck pachter (vilicus) in 1798 in Tegelen, en Catharina Engels;, tr. 2e Tegelen 23 april 1798 (get.: Mathias Denesen, Petrus van Leipsig en Wilhelmina Peters) Margaretha Kersten (Korsten, Corsten, Kursten), ged. Blerick 27 november 1761, overl. Tegelen 29 januari 1841, dochter van Leonardus Korsten en Adriana Carolina Janssen; weduwe van Jan van Leipsig, kroeghouder. Uit het huwelijk Peters-Kersten kinderen geb. te Tegelen.
 6. Margaretha Peters, ged. Tegelen 22 augustus 1756 (peetouders: Petrus Peters en Ida van Dijck), overl. aldaar 22 september 1829, tr. Tegelen1 mei 1787 (get.: Casparus Peters en Matthias Lommen)  Gerardus Denissen, ged. Tegelen 28 oktober 1757, akkerman 1829, overl. aldaar 16 maart 1829, zoon van Theodorus Denissen en Mechtildis Driessen. Uit het huwelijk Denissen-Peters zijn geen kinderen bekend.
 7. Joannes Caspar Peters, ged. Tegelen 19 februari 1759 (peetouders: Caspar Eugenius Joseph Franssen en Gertrudis van Dijck), overl. aldaar 1 pluviôse XI (27 januari 1803 als Caspar Peters, 40! Jaar oud), tr. Tegelen 27 mei 1792 (get.: Joannes Mathias Nijmans en Catharina Peters) Joanna Niemans, ged. Tegelen 3 november 1768, dochter van Hermannus Nieuwmans en Maria Catharina van Dijck; zij hertr. Wilhelmus Joosten.
 8. Catharina Peters, ged. Tegelen 5 oktober 1761 (peetouders: Petrus Peters en Wilhelmina Lenaerts), overl. aldaar 22 april 1835, tr. Tegelen 23 april 1793 (get.: Conradus Janssen en Wilhelmina Denessen) Alexander auf dem Feldt (op het Veld), ged. Hinsbeck (D) 6 april 1758, in1776 naar Tegelen verhuisd, wonen Leemhorst sectie C 220 in 1835 en 1837, smid te Tegelen 1835, overl. Tegelen 23 april 1837, zoon van Gerardus auf den Feldt en Elisabeth Didden.
 9. MathiasPeters, ged. Tegelen 19 maart 1765 (getuige(n): Mathias van Dijck en Aldegonda Keunen), verm. jong overl.

 

De kerk van Tegelen vóór 1898 met rechts het Huis Croonen

De familie Croonen

Rond 1840 kwam Johannes Croonen vanuit Beesel naar Tegelen en trouwt met Elisabeth Hermans. Van beroep was hij landbouwer. Volgens het Bevolkingsregister 1850-1862 wonen zij op huisnummer 21 (doorlopende nummering van huizen in Tegelen) aan de Markt in Tegelen (het zogenaamde Merterhuis op de Oudemarkt, zie foto 4). Omdat zij volgens de kadastergegevens géén huis in Tegelen bezitten zullen zij gehuurd hebben gewoond. Wel heeft Jan enkele percelen grond in Beesel in bezit zoals blijkt uit zijn successieaangifte.

 

Doosetiketten gebruikt door de sigarenfabriek Croonen

Fragmentgenealogie Croonen

I. Wilhelmus Croonen, ged. Bracht (D) 19 sept. 1735, overl. Beesel 7 dec. 1789, zoon van Joannes Krohnen en Catharina ahn gen Endt; tr. 1e Beesel 27 sept. 1760 {get.: Jacobus Bongers, Joannes Muters} Margaretha Werens, geb. circa 1726 (geschat), overl. Beesel 17 januari 1762, weduwe van Joannes Bongaerts; tr. 2e Beesel 23 febr. 1762 {get.: Joannes Janse, Joannes Muters} Anna Maria Teelen, ged. Wesel (D) 1728, overl. Beesel 23 maart 1803, dochter van Gerardus Theelen en Cornelia Janssen.

Uit het eerste huwelijk:
1. Mathijas Croonen, ged. Beesel 6 jan. 1762 {peetouders: Mathias Croonen, Margaretha Tellers}.

 

Uit het tweede huwelijk:
1. Anna Margreta Croenen, ged. Beesel 4 nov. 1764 {peetouders: Joannes Croene, Cornelia Jansen}, overl. aldaar 11 nov. 1811; tr. Beesel 18 maart 1798 Gerardus Slabbers, ged. Beesel 3 maart 1758, overl. aldaar 8 maart 1814, zoon van Petrus Slabbers en Catharina Geurts.
2. Getrudis Croone, ged. Beesel 25 sept. 1766 {peetouders: Gerardus Theelen, Encken Michgels}, overl. aldaar 16 sept. 1788.
3. Mathias Croonen, ged. Beesel 31 aug. 1768 {peetouders: Hendricus Noten, Getrudis Thelen}, volgt II.
4. Anna Catharina Croonen, ged. Beesel 12 april 1771 {peetouders: Martinus Simons, Anna Thelen}.
5. Joannes Croonen, ged. Beesel 5 aug. 1773 {peetouders: Mathias Croonen, Cornelia Tielen, overl. aldaar 25 mei 1816.
6. Petronella Croonen, ged. Beesel 24 maart 1777 {peetouders: Michael Claessen, Joannes Kremer}, overl. aldaar 1 maart 1799.

 

II. Mathias Croonen, ged. Beesel 31 aug. 1768, landbouwer aldaar in het Bussereind, overl. aldaar 9 juni 1836; tr. Beesel 12 pluvôse IX (1 febr. 1801) Sophia Beckers, ged. Swalmen 4 sept. 1779, landbouwster, overl. Beesel (Bussereind) 24 aug. 1828, dochter van Joseph Beckers en Anna Maria Getsel.

 

Uit dit huwelijk:
1. Petronella Croonen, geb. Beesel 25 ventôse jaar IX (16 maart 1801), dienstmeid, overl. Belfeld 6 sept. 1829; tr. Beesel 6 mei 1824 Petrus Paulus Oelders, ged. Belfeld 29 dec. 1791, dienstknecht 1824, dagloner, landbouwer te Geloo onder Belfeld aan de Gaessraat, later in Beesel aan Bussereind en tenslotte weer in Belfeld, overl. Belfeld 22 febr. 1852, zoon van Joannes Olerts en Margareta Meerts. Uit het huwelijk Oelders-Croonen twee kinderen geb. te Beesel. 7
2. Guillaume (Wilhelmus) Croonen, geb. Beesel 28 Floréal jaar XI (18 mei 1803), overl. aldaar (in het Bussereind) 4 juli 1826.
3. Anna Maria Croonen, geb. Beesel 15 Thermidor jaar XIII (3 aug. 1805), werkmeid, overl. aldaar 10 juli 1880; tr. Beesel 7 febr. 1830 Godfroid Cruijsbergh6, geb. Beesel 28 Ventose jaar XIII (18 maart 1805), landbouwer, overl. aldaar 29 febr. 1864, zoon van Joannes Cruijsbergh en Bertha Peters, landbouwers. 8
4. Anna Maria Josephina Croonen, geb. Beesel 30 dec. 1807, overl. aldaar 31 dec. 1870; tr. Beesel 29 sept. 1829 Jacobus Janssen, geb. Beesel 18 vendémiaire XI (10 okt. 1802), overl. aldaar 18 jan. 1858, zoon van Wilhelmus Janssen en Petronella Bongers.
5. Herman Croonen, geb. Beesel 21 jan. 1812, werkknecht, overl. aldaar (in het Bussereind) 13 mei 1829.
6. Jean Croonen, geb. Beesel 7 jan. 1815, volgt III.
7. Jean Henrk Croonen, geb. Beesel 1 maart 1817, dienstknecht, tuinier, overl. Venlo (aan de Roermondsche Poort) 18 juni 1884; tr. Venlo 21 sept. 1841 Maria Sibilla Coenen, geb. Elmpt (D) 6 nov. 1816, dochter van Theodor Coenen en Margaretha Drenckers, landbouwers. Uit dit huwelijk kinderen.

 

III. Jean (Jan) Croonen, geb. Beesel 7 jan. 1815, dienstknecht, akkerman, overl. Tegelen 11 nov. 1873, tr. Tegelen 2 mei 1840 Elisabeth Hermans, geb. Tegelen 8 febr. 1816, overl. aldaar 25 mei 1882, dochter van Petrus Gerardus Hermans en Joanna Elisabeth Huberts, landbouwers.

 

Uit dit huwelijk:

IV. Peter Mathis Hubert Croonen, geb. Tegelen 7 febr. 1841, landbouwer, caféhouder, sigarenfabrikant en winkelier, overl. aldaar 16 juli 1930,; tr. Tegelen 19 april 1869 Wilhelmina Hubertina Janssen, geb. Tegelen 2 aug. 1840, overl. aldaar 18 nov. 1900, dochter van Henricus Janssen en Maria Linssen.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Sophia Hubertina Croonen, geb. Tegelen 5 maart 1870, overl. aldaar 14 mei 1939; tr. Tegelen 23 mei 1898 Wilhelmus Hubertus Schouenberg, geb. Tegelen 6 febr. 1865, steenbakker en opzichter in steenfabriek, wonen Venloseweg 10 in Tegelen, overl. aldaar 24 december 1926, zoon van Jacobus Schouwenberg en Anna Catharina Peeters. Uit dit huwelijk nageslacht (acht kinderen waarvan drie jong gestorven).
2. Johannes Mathis Hubertus Croonen, geb. Tegelen 6 maart 1872, overl. aldaar 8 sept. 1902.
3. Hendrik Hubert Croonen, geb. Tegelen 28 jan. 1874, volgt V.
4. Maria Elisabeth Croonen, geb. Tegelen 24 nov. 1875, overl. aldaar 20 juli 1931; tr. Tegelen 2 juli 1906 Johannes Wilhelmus Ewals, geb. Tegelen 12 febr. 1874, voerman en vrachtondernemer, wonen Stationsstraat 16, later 44 in Tegelen, overl. aldaar 10 april 1956, zoon van Peter Ewals en Ida Kurstjens. Uit dit huwelijk nageslacht (zeven kinderen waarvan één jong gestorven).
5. Anna Petronella Croonen, geb. Tegelen 18 okt. 1877, overl. Venlo 12 febr. 1961; tr. Tegelen 15 mei 1905 Peter Hubert Peters, geb. Venlo 23 oktober 1876, meesterknecht, overl. aldaar 18 juni 1947, zoon van Herman Peter Hubert Peters en Elisabeth Catharina Berg. Uit dit huwelijk nageslacht in Venlo.
6. Sibilla Petronella Croonen, geb. Tegelen 10 nov. 1878, overl. aldaar 12 febr. 1954; tr. Tegelen 15 mei 1905 Johannes Lambertus Nooten, geb. Tegelen 14 jan. 1878, timmerman en aannemer, overl. aldaar 22 nov. 1947, zoon van Mathias Theodorus Noten en Anna Catharina Dobbelaer. Zij wonen Posthuisstraat 28 in Tegelen.
7. Lucia Sophia Croonen, geb. Tegelen 12 dec. 1880, overl. Steyl gem. Tegelen 9 jan. 1958; tr. Tegelen 17 okt. 1904 Peter Joseph Coopmans, geb. Broekhuizen 24 aug. 1877, slager in Venlo, overl. aldaar 25 juni 1937, zoon van Petrus Coopmans en Elisabeth Verhaag. Uit dit huwelijk nageslacht in Venlo.

Peter M.H. Croonen (1841-1930)

V. Hendrik Hubert Croonen, geb. Tegelen 28 jan. 1874, caféhouder, winkelier en sigarenfabrikant, overl. Venlo 20 april 1923; tr. Tegelen 30 juli 1906 Hubertina Sillen, geb. Kessel 6 okt. 1876, dienstmeid, overl. Tegelen 8 juli 1958, dochter van Peter Sillen, dienstknecht, en Maria Geelen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Wilhelmina Croonen, geb. Tegelen 8 december 1908, overleden Venlo 8 april 1991.
 2. Wilhelmina Maria Louisa Croonen, geb. Tegelen 12 september 1914. Gehuwd aldaar 1943 met Peter Joseph Antonius van Gerven, houtwarenfabrikant in 1943, geb. Tegelen 30 maart 1914, overleden aldaar 10 april 1988, wonen in 1944 Grootestraat 29 in Tegelen, zoon van Peter Johannes Hubertus van Gerven, timmerman in 1910, aannemer in 1927, en Johanna Stoffels.
 3. Peter Johannes Croonen, geb. Tegelen 6 april 1916, overleden Venlo 25 oktober 1994. Gehuwd met Gertruda Maria Leenen, geb. Tegelen 2 maart 1920, overl. Steyl (Kruisstraat) gem. Venlo 24 okt. 2017, dochter van Joachim Hubertus Leenen, koopman in gedistileerd , en Maria Sebilla Driessen. Zij woonden in Tegelen Grotestraat 37.

Uit dit huwelijk:
a. Maria Hubertina Henrica Gertruda (Marij) Croonen, geb. Tegelen 28 mei 1947, onderwijzeres; tr. Tegelen 22 jan. 1971 Martinus Paulus Maria (Pim) van den Bercken, geb. Horst 30 jan. 1945. [Sevenum] Uit dit huwelijk nageslacht.
b. Henricus Petrus Marie (Henk) Croonen, geb. Tegelen 16 juni 1948, tweeling met navolgende, vormer, magazijnbediende, papiersnijder; tr. Tegelen 1 dec. 1972 Anna Antonia Elisabeth Leonarda (Annelies) Fabré, geb. Venlo 2 juni 1951, verkoopster, overl. Tegelen 17 okt. 1976, dochter van Joseph Willem Martin Fabré en Helena Maria Dumas. Uit dit huwelijk een dochter.
c. Hubertus Henricus Marie (Huub) Croonen, geb. Tegelen 16 juni 1948, tweeling met voorgaande, magazijnbediende; tr. Nettetal (D) 28 mei 1976 Maria Magdalena Petronella (Marlene) Engels, geb. Kaldenkirchen (D) 26 feb. 1949 .
d. Wilhelmina Hubertina Maria (Hermien) Croonen, geb. Tegelen 11 juni 1950; tr. Tegelen 14 juni 1972 Leonardus Arnoldus Maria (Léon) Keijsers, geb. Tegelen 21 juni 1950, zoon van Peter Antoon Keijsers en Maria Johanna Gertruda Schouenberg. [Steyl] Uit dit huwelijk nageslacht.
e. Peter Jacques Johannes (Peter) Croonen, geb. Tegelen 27 febr. 1953. [Amersfoort]
f. Yvonne Jeanne Maria (Yvon) Croonen, geb. Tegelen 4 okt. 1957. [Alstätte (D)]

 1. Anna Wilhelmus MariaCroonen, geb. Tegelen 22 januari 1918; tr. Tegelen 19 november 1945 met Leonardus Johannes Hubertus Marie(Leo) Loenen, geboren Venray 1921, zoon van Bernardus Johannes HubertusLoenen en Wilhelmina JozefinaTacken.
 2. Hubertina Hendrika (Tiny) Croonen, geb. Tegelen 6 juni 1920, winkelbediende in een kruideniersbedrijf, overl. Maastricht 22 maart 2006; tr. Tegelen13 dec. 1948JanVroemen, geb. Echt 18 juni 1916, overl. Scharn gem. Maastricht 15 juli 1976, zoon van Joseph Hendrik Hubert Vroemen en Maria Cornelia Hubertina Helena Louvignij.

Hendrik Hubert Croonen (1874-1923)

Hubertina Sillen (1876-1958)

 

In 1881 koopt Peter Mathis Hubert Croonen (zie VI) van het Kerkbestuur het huis sectie B-569 in Tegelen. Het huis ligt in de schaduw van de St. Martinuskerk met de prachtige spitse toren vóór 1898. In 1898 vindt de vuurwerkramp plaats in de toren, waardoor de torenspits en het dak van de kerk werd verwoest.

Rond 1900 wordt het perceel vernummerd tot B-1285. Volgens het Bevolkingsregister 1890-1909 woonde Peter op het adres Venloschestraat 2. Rond 1930 veranderde dit adres in Grotestraat 37.
Peter Croonen begon direct in zijn huis een cafébedrijf en een winkel en later ook nog een sigarenfabriekje.

Eind 1881 vroeg hij een vergunning aan tot het verstrekken van sterke drank omdat op dat moment de eerste drankwet werd ingevoerd. In de vergunningaanvraag gaf Peter aan in de kamer rechts in zijn woning drank te willen verstrekken. Hij gaf ook aan dat hij al het jaar ervoor zestig liter had verschonken en dat hij op alle dagen open wilde zijn.

Zoals reeds door Sjeng Stoffels opgetekend, is het huis in 1926 / 1927 gesloopt. Dit omdat het huis ongelukkig lag op de kruising van de doorgaande weg van Venlo naar Roermond en de Bongerdstraat. In de gemeenteraad werden aardige discussies gevoerd over dit verkeersprobleem en uiteindelijk werd besloten het huis voor 5.000 gulden te kopen en dan te slopen. De afbraak wordt voor 100 gulden gegund aan A. Vostermans. Een aantal jaren daarvoor was voor het gezin praktisch naast het afgebroken pand een nieuwe woning gebouwd voor praktisch hetzelfde bedrag als het oude huis had opgebracht. Dit nieuwe huis werd in opdracht van de weduwe H. Croonen gebouwd door haar zwager de aannemer Jean Noten.

Wanneer het oorspronkelijke huis, welke eerst door de familie Peters werd bewoond, is gebouwd, is niet na te gaan. Waarschijnlijk ruim vóór 1800, mogelijk zelfs vóór 1700. Jammer genoeg is het archief van de schepenbank Tegelen (de beslissingen van schout en schepenen, de voorlopers van burgemeester en wethouders), bijna geheel verloren geraakt. Daarin zou mogelijk de koop of bouw van het huis te vinden zijn geweest.

 

Noten

1 Sjeng Stôffels, Ich kên mich nag good herinnere, Steyl 1976, pag. 63 t/m 65.

2 Gemeentearchief Venlo, Archiefnr. 271 Kadaster Gemeente Tegelen 1819-1995, inv.nr. 1, onder nummer 138.

3 Zie voor de volkstellingslijst: M.P.H.M Dings, Tegelen in de Franse Tijd 1794-1814, pag. 147 en 148.

4 Zie voor de bevolkingslijst 1812: Pastoor Th.W.J. Driessen, Tegelen 1952, pag. 50 en 51.
5 Bij de dopen van het eerste en tweede kind van Mathias Peters (III) zijn peetouder: Petronella Janssen en Petrus Peters. Het is aannemelijk dat dit de ouders zijn van Mathias Peters.
6 Volgens de overlijdensakte van zijn zoon Caspar in 1803. In die akte staat tevens dat Caspars ouders op dat moment al gestorven waren en dat beiden geboortig waren van Tegelen.
7 Twan Ernst, Thei Olders, Stamreeks van een honderdjarige, de
8 Gérard Cruijsberg, Genealogie & Kroniek, z.pl. 1985, pag. 23.

Met dank aan Huub en Henk Croonen voor info en prachtige illustraties.

 

Dit artikel van de hand van ons lid Hans Bos verscheen in het ‘Limburgs tijdschrift voor genealogie’, jaargang 49, nr. 3. Een PDF-versie van het artikel is hier te bekijken. Het artikel mogen we plaatsen met instemming van de redactie van het tijdschrift. Het volledige tijdschrift is te bestellen bij het bureau LGOG voor € 7,50 (excl. verzendkosten): info@lgog.nl

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie